Центром роботи в школі є особистість учня. Учителі усвідомлюють завдання сучасної школи. Намагаються фор-мувати в учнів творчий потенціал, прагнення до самоосвіти та само-вдосконалення.

В школі працюють інтегровані ШМО

ШМО гуманітарно-естетичного циклу – керівник Липова Н.С.

Вчителі Хабачкова В.І., Петрова С.О., Липова Н.С., Затула В.М., Тонконог О.М., Кулібаба Т.О., Туєва Н.А., Іванова А.Л., Камінецька О.П., Педоренко М.А., дають учням глибокі знання з предметів, збуджують потяг до дослідницької, творчої, пошукової роботи, тобто, створюють умови для повного розкриття всіх можливостей дитини, її самореалізації. Створення сприятливих умов для пізнавальної діяльності, довіра вчителя, його емоційність, доброзичливість позитивно впливають на процес навчання. Педагоги нашої школи спрямовують навчально-виховний процес на особистісно-орієнтоване навчання, на формування позитивної мотивації, орієнтують дитину і ведуть кожного до успіху. Цьому допомагає індивідуально-диференційований підхід на різних етапах уроку. Учителі і учні стають співучасниками процесу навчання, а учень не боїться помилитись, бути незрозумілим учителем. Цьому допомагає інтерактивне навчання. Учителі англійської мови Хабачкова В.І., Кулібаба Т.О. використовують на уроках індивідуальну, групову та колективні форми робіт.
Вчителі гуманітарно-естетичного циклу Шитова Г. Є., Силаічева Л. М. виховують активну громадянську позицію, прищеплюють любов до України, повагу до державних символів, на основі кращих традицій і звичаїв українського народу, вивченні його історичної спадщини, формують високу патріотичну свідомість, готують до виконання громадських і консти-туційних обов’язків.

ШМО природничо-математичного циклу Керівник - Прус Н.В.

Вчителі Ільєнко М.Г., Григорова Н.О., Богуславська М.В., Кочергіна Т.В., Прус Н.В., Голуб Г.М., Датова І. О. працюють на високому науково-методичному рівні, велику увагу приділяють розвитку творчого потенціалу, впровадженню інноваційних технологій навчання та виховання, вдосконаленню змісту сучасної освіти, створенню сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, атмосфери творчості та відповідальності.

ШМО учителів початкових класів Керівник - Рожнова В.Л.

Вчителі Рожнова В.Л., Водолазська Т.М., Віслогубова Н.М., Седова Т.І., Седашова Н.О., Колеснік І.М., Водоп’янова М.О., Левенець Л.П., Шапар Л.І. організують навчально – виховний процес на основі особистісно орієнтованого навчання з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Спрямовують роботу на формування потреби особистості в самоосвіті, самовихованні, старанності, творчого ставлення до діяльності, критичності мислення, гуманного ставлення до людей і природи. Постійно і змістовно проводять індивідуальну роботу з учнями та батьками, які стали однодумцями і помічниками у вирішенні освітніх завдань.

Основним завданням педагогічного колективу школи є збереження та зміцнення здоров’я дітей, розвиток основних фізичних якостей та підвищення рівня фізичної підготовленості учнів. Вчителі Прус О.Г., Прус О.О., Колібаба П.П., Осадча І.А. реалізують це завдання шляхом застосування комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань через формування здорового способу життя, організації корисного дозвілля та активного відпочинку, розвитку позитивних моральних та вольових якостей.

Кiлькiсть переглядiв: 163