СТАТУТ
Куп’янської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4
ім. Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина
Куп’янської міської ради
Харківської області
І. Загальні положення

1.1. Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області створена згідно з рішенням виконкому Куп’янської міської ради від 21 серпня 1985 року № 231/3, знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

63707, Харківська область, м. Куп’янськ, м-н Ювілейний, телефон 5-74-55.

1.3. Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є Куп’янська міська рада Харківської області.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
· виховання громадянина України;
· формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
· виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
· реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
· виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.
Статут навчального закладу затверджується власником, Куп’янською міською радою Харківської області, погоджується відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської областіта реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. У навчальному закладі визначена рішенням виконавчого комітету Куп’янської міської ради № 73 від 25.02.97р. українська мова навчання.

1.10. З урахуванням освітніх запитів батьків та учнів, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази навчальний заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами: природничо-математичним, суспільно-гуманітарним, технологічним, спортивним, художньо-естетичним, універсальним .

1.11. Навчальний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів за погодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради.
З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:
- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом школи;
- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації навчального закладу;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти.

1.13. Навчальний заклад має такі права:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з власником;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- встановлювати шкільну форму для учнів;
- встановлювати розмір преміювання педагогічних працівників закладу;
- організувати додаткові платні послуги, не заборонені чинним законодавством України;
- самостійно приймати рішення та здійснювати дії, які належать до його компетенції і не суперечать законодавству України;
- самостійно встановлювати емблему і фірмовий знак навчального закладу;
- організувати дозвілля учнів, проведення виставок, конкурсів, концертів та інших виховних заходів;
- користуватися пільгами, що передбачені державою.
- запрошувати на роботу закордонних спеціалістів за узгодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради.

1.14. У навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання вчителів, методична рада, творчі групи вчителів та інші форми професійної взаємодії педагогічних працівників відповідно до потреб розвитку закладу освіти.

1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються шкільною медичною сестрою та фахівцями Куп’янської міської лікарні.

1.16. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з законодавством України, договорами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів роботи. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи схвалюється на педагогічній раді і затверджується радою школи.

2.2. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
У робочому навчальному плані закладом конкретизується варіативна частина і визначається профіль навчання.
Індивідуалізація і диференціація навчання у навчальному закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини робочих навчальних планів.

2.3. Робочі навчальні плани навчального закладу затверджуються відділом освіти Куп’янської міської ради, погоджуються радою школи та педагогічною радою навчального закладу. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків, режим роботи навчального закладу, перелік навчальних програм для забезпечення інваріантної та варіативної частин.

2.4. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.5. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та авторськими навчальними програмами після схвалення їх методичною радою Харківської академії неперервної освіти, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.6. Навчальний заклад може надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

2.7. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджені Міністерством освіти і науки України.

2.8. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

2.9. Індивідуальне навчання у навчальному закладі організовуються відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.10. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2.11. Навчальний рік, режим роботи та структура навчального року , а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День Знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри (І та II).
У разі виникнення епідемій засновником може встановлюватися особливий режим роботи навчального закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.13. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах — 35 хвилин, у 2—4-х класах — 40 хвилин, у 5—11-х — 45 хвилин.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради та державною санітарно-епідеміологічною службою.
Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями

2.14.Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у навчальному закладі проводятьсяіндивідуальні, групові заняття, факультативи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

2.15. Для учнів 5—9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10—11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

2.17. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується Куп’янською районною державною санітарно-епідемічною службою, профспілковим комітетом і затверджується директором школи. Зміни розкладу навчальних занять без дозволу адміністрації навчального закладу забороняється.

2.18. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчального закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.21. Зарахування учнів до навчального закладу:

2.21.1. Куп’янська міська рада закріплює за навчальним закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.21.2. Зарахування учнів до всіх класів навчального закладу I—III ступеня здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.21.3. Керівник навчального закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.21.4. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.
Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня — документ про відповідний рівень освіти.
До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.21.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.21.6. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.
У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.22. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.22.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) закладів визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.22.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.
Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.22.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

2.22.4. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
У документі про освіту (табель успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

2.22.5. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.22.6. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.22.7. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.22.8. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.22.9. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.
Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I—II рівня акредитації.

2.22.10. Учням, які закінчили старшу школу 11-й клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.
Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

2.22.11. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.22.12. За відмінні успіхи в навчанні учні 2—8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники закладів III ступеня — похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями — золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам навчального закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення: усна, письмова подяка, грамота адміністрації навчального закладу, цінні подарунки.

2.22.13. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.22.14. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад, відповідними місцевими органами управління освітою.

2.23.Виховний процес у навчальному закладі.

2.23.1. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.23.2. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.23.3. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.23.4. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.
Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти навчального закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», правилами внутрішнього розпорядку закладу, даним Статутом.

3.3. Учень — особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі.

3.4. Учні навчального закладу мають гарантоване державою право на:
- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;
- вибір певного навчального закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
- участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.5. Учні навчального закладу зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;
- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процессу;
- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

3.9. До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників навчального закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.11 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником навчального закладу, узгоджується з профспілковим комітетом закладу і затверджується відділом освіти Куп’янської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.12. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом навчального закладу.

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.14. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель-методист”, “педагог - організатор - методист” та інші.

3.15. Педагогічні працівники навчального закладу мають право:
- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування навчального закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- вносити керівництву навчального закладу і відділу освіти Куп’янської міської ради пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.16. Педагогічні працівники навчального закладу зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника закладу;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору ;
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і увати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
- вести відповідну документацію.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.18. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту навчального закладу;
- поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.22. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.23. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватись статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всяких форм фізичного і психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя,шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV.Управління навчальним закладом

4.1. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

4.2. Керівник закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Куп’янської міської ради згідно із законодавством.

4.3. Керівник закладу:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, міс

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 186